NF Lycksele – skrivelse till Mark- och miljödomstolen om Fäboliden

Naturskyddsföreningen i Lycksele        2018-01-12

Mark- och miljödomstolen    mail:   mmd.umea@dom.se
Umeå tingsrätt
Box 138
901 04 Umeå

Naturskyddsföreningens i Lycksele komplettering av överklagande av tillstånd till provbrytning av malm vid Fäboliden, Lycksele kommun. Mark- och miljödomstolens mål M 17-18

Yrkande

Naturskyddsföreningen i Lycksele yrkar att Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens Västerbotten, Miljöprövningsdelegationens beslut 2017-11-23, dnr 551‑5277‑2016 avseende provbrytning av malm vid Fäboliden, Lycksele kommun.

Huvudsakliga motiv:

  • Provbrytningen är omotiverat omfattande
  • Risk för betydande påverkan på Natura 2000-objekt
  • Prövning av vattenverksamhet saknas
  • Risk för betydande utsläpp av miljöskadliga ämnen

Bakgrund

Länsstyrelsen Västerbotten, Miljöprövningsdelegationen, MPD,  (Länsstyrelsen) beviljade i beslut 2017‑11‑23 Dragon Mining Sweden AB (DMS) tillstånd till provbrytning av malm i Fäboliden. Naturskyddsföreningen i Lycksele (NF Lycksele) överklagade beslutet 2017‑12‑28 och begärde anstånd med att utveckla talan. Mark- och miljödomstolen beviljade 2018-01-03 uppskov till 2018-01-25. Denna skrivelse utgör den utvecklade talan från NF Lycksele.

Provbrytningens omfattning

Tillståndet gäller 100 000 ton malm, 240 000 ton gråberg och 360 000 ton morän, dvs totalt 700 000 ton. Omfattningen innebär att projektet inte kan uppfattas som provbrytning, utan måste betecknas vara en betydande jord- och bergtäkt, alternativt fullskalig gruvbrytning. Som jämförelse kan nämnas att en planerad täkt av morän och berg i Loberget, Umeå kommun, avses omfatta totalt 500 000 ton under 20 år med maximalt årsuttag ca 25 000 ton. Som jämförelse kan också nämnas att den provbrytning som tidigare har genomförts i Fäboliden av Lappland Goldminers AB omfattade 1000 ton malm. Länsstyrelsen konstaterar i beslutet beträffande Fäboliden: ”Provbrytningsmängden är stor i förhållande till tidigare genomförda provbrytningar i Västerbottens län.”. Det är anmärkningsvärt att Länsstyrelsen därför inte närmare analyserar och ifrågasätter omfattningen.

Omfattande provbrytning ger självfallet större miljöpåverkan än mindre omfattande. Detta har begränsad betydelse, om fullskalig brytning senare verkligen skulle komma att genomföras i området. Fullskalig brytning ger i så fall ännu större miljöpåverkan, kräver mera ingående miljöprövning som inte självklart medför tillstånd och är beroende av framtida ekonomiska förutsättningar. Därför finns en betydande risk att fullskalig brytning inte kommer att genomföras och att provbrytningen i så fall endast ger omotiverat stor bestående miljöpåverkan.

DMS har inte nöjaktigt motiverat provbrytningens omfattning. Syftet med provbrytningen anges av DMS vara att öka informationen om malmtillgången inför ansökan om fullskalig brytning. Det är emellertid uppenbart att huvudsyftet är att DMS behöver intäkter, dels genom försäljning av det vid provbrytningen utvunna guldet, dels genom tillskott från aktiemarknaden. DMS (det svenska dotterbolaget) har de senaste åren gått med förlust. Enligt information på www.asx.com.au/ är begärd notering av moderbolaget Dragon Mining Ltd på börsen i Hongkong villkorad med att företaget först har erhållit provbrytningstillståndet i Fäboliden. Det finns en uppenbar risk att DMS inte kommer att ha ekonomiska möjligheter att fullfölja sina planer i Fäboliden.

Området för provbrytningen är mycket väl undersökt, eftersom det finns såväl beviljad bearbetningskoncession som ett tidigare tillstånd för fullskalig gruvbrytning och en tidigare genomförd provbrytning. Den nu aktuella provbrytningens stora omfattning bedöms därför i första hand vara ekonomisk motiverad, inte ha betydelse för kännedomen om malmtillgången. För detta talar även att DMS framhåller den unika möjligheten att anrika bruten malm i eget befintligt anrikningsverk i Svartliden, varefter det utvunna guldet kan säljas. Eftersom den aktiva brytningen i gruvan i Svartliden har avslutats och malmlagret där är tömt är DMS angeläget att snabbt få fram ny malm till anrikningsverket innan eventuell fullskalig brytning kan startas i Fäboliden. Då krävs kortsiktigt avsevärda mängder malm, vilket motiverar provbrytningens omfattning. I dagsläget är ca 25 personer anställda i Svartliden enligt samrådsunderlaget för provbrytningen.

Med hänsyn till renskötseln begränsar Länsstyrelsens tillstånd tiden för provbrytningens alla moment till perioden maj-september under högst två på varandra följande kalenderår. Det är uppenbart att DMS inte anser sig kunna utföra provbrytningen enligt tillståndets begränsningar, eftersom bolaget inte vill göra uppehåll i brytningen. Detta är en konsekvens av att provbrytningen är alltför omfattande och i praktiken innebär fullskalig brytning. Länsstyrelsen borde av detta rent praktiska skäl inte ha beviljat den sökta provbrytningens omfattning.

Påverkan på Natura 2000

Provbrytningen kommer att påverka Örån (Öreälven) med biflödena Storbäcken och Lördagsbäcken, vilka alla är klassade som Natura 2000 enligt Habitatdirektivet. DMS och Länsstyrelsen anser att provbrytningen inte kräver något Natura 2000-tillstånd. Inställningen är anmärkningsvärd eftersom vatten från provbrytningsområdet kommer att påverka både Storbäcken och Lördagsbäcken och därmed även Örån (Öreälven) och följaktligen påverka Natura 2000-områdena med påtaglig risk för betydande påverkan.

Det finns ingen garanti för att planerade behandlingsåtgärder skulle förhindra att vattenföringen och vattenkvaliteten i den Natura 2000-klassade Storbäcken påverkas på ett sådant sätt att skadan blir betydande. Vattenbehandlingen med geotub och infiltration är känsliga för driftstörningar och feldimensionering. Moränen i området har inte särskilt god vattengenomsläpplighet, varför det kan vara svårt att upprätthålla infiltrationsanläggningens kapacitet och förhindra direkt bräddning av förorenat vatten till Storbäcken.

Det finns även uppenbar risk att den betydligt svagare och Natura 2000-klassade recipienten Lördagsbäcken påverkas av oförutsedda händelser och risker under och efter provbrytningsverksamheten så att skadan innebär betydande påverkan. Huvuddelen av verksamhetsområdet, bland annat det betydande moränupplaget och gråbergsupplaget ligger inom Lördagsbäckens avrinningsområde. I praktiken är det därför omöjligt att förhindra påverkan på Lördagsbäcken.

Prövning av vattenverksamhet

Länsstyrelsen konstaterar att dess prövning inte omfattar vattenverksamhet, eftersom bortledande av grundvatten enligt 11 kap 9b§ alltid ska prövas av Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen anser med stöd av DMS konsult att provbrytningens dagbrott endast kommer att påverka grundvattennivåerna inom bearbetningskoncessionen, men att det är upp till DMS att ta ställning till om grundvattenbortledningen innebär sådan påverkan att tillstånd måste sökas hos Mark- och miljödomstolen.

Länsstyrelsen har sålunda i praktiken avstått från att ta ställning till inverkan på vattenomsättning och vattenkvalitet i området som följd av provbrytningens dagbrott. Denna uppenbara oklarhet i prövningen av provbrytningen motiverar i sig att tillståndet ska avslås och den planerade vattenverksamheten prövas av Mark- och miljödomstolen.

Det genom länshållning av dagbrottet bortledda grundvattnet kan om magasinering och utjämning inte fungerar tillfredsställande påverka vattenföringens storlek och variationer i Storbäcken på ett betydande sätt. Fördelningen av avrinningen mellan Storbäcken och Lördagsbäcken kan också påverkas, bland annat beroende av omfattningen av influensområdet för grundvattenpåverkan kring dagbrottet. Eftersom såväl Storbäcken som Lördagsbäcken omfattas av Natura 2000 krävs därför särskild prövning även i detta avseende. Influensområdet är uppskattat på grundval av beräkningar baserade på ett begränsat hydrogeologiskt undersökningsunderlag, vilket kan ge avsevärd felmarginal ifråga om influensområdets utsträckning. Det är fråga om en sprickakvifer i berggrund, där grundvattenströmningen sker i sprickor med avsevärt varierande vattengenomsläpplighet, vilket gör det svårt att på förhand bestämma influensområdets omfattning.

I samrådsunderlaget för kommande ansökan om fullskalig gruvbrytning har DMS oförbehållsamt konstaterat att ansökan även kommer att omfatta vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Med hänsyn till provbrytningens omfattning borde motsvarande förutsättning även gälla denna.

Spridning av miljöskadliga ämnen

Berggrunden och även moränen i området innehåller påtagligt förhöjda halter av metaller och påtagligast av arsenik. Berggrunden och sannolikt även grövre bergfragment i moränen innehåller syrabildande mineral som vid vittring frigör metaller och arsenik. Förhöjd halt av arsenik har sålunda konstaterats i grundvatten i området. Omfattande omflyttning av jordmassor, provbrytning, uppläggning av morän och gråberg och bortledning av vatten som följd av länshållning av dagbrottet kommer att sprida arsenik och metaller både löst i vatten och partikelbundet. Oavsett efterbehandling är det omöjligt att återskapa de fasta lågriskförhållandena före provbrytningen. Risken för spridning av arsenik och metaller utanför verksamhetsområdet är uppenbar. Trots åtgärder för att hindra spridningen kan oförutsedda omständigheter leda till okontrollerad spridning. Spridningsrisken ökar med verksamhetens omfattning, inte minst den betydande mängden gråberg som är avsett att ligga kvar i området.

Vatten från gråbergsupplaget och malmlagret avses avledas i grävda diken i jordlagren. Redovisning saknas av förutsättningarna för att dikena ska kunna utföras och fungera tillfredsställande, dvs samla avrinnande vatten från upplagen. Det finns en uppenbar risk att dikena inte fungerar och att förorenat vatten istället kommer att tillföras Lördagsbäcken.

Avsikten är att allt vatten från dagbrottet, malmupplaget och gråbergsupplaget ska samlas för behandling i geotub och därefter i en infiltrationsanläggning. Närmare beskrivning av dessa behandlingsanläggningar saknas. Det går därför inte att värdera funktionen. Recipienten Storbäcken är klassad som Natura 2000. På grund av det saknade underlaget är det inte möjligt att avgöra om påverkan blir betydande. Enligt försiktighetsprincipen bör då antas att påverkan blir betydande och särskild prövning av Natura 2000 erfordras.

Uppsamling av vatten från moränupplaget är inte planerad. Recipient är den översta delen av Lördagsbäcken med liten vattenföring och sålunda större känslighet för förorening. Även Lördagsbäcken är klassad som Natura 2000 och risken för betydande påverkan är påtaglig dvs särskild prövning av Natura 2000 erfodras.

Styrelsen för kretsen
gnm

Naturskyddsföreningen i Lycksele
Torgny Forsgren, kretsordförande
Linnévägen 2 B
921 34 Lycksele
Tel 073-020 91 13
Mail torgny.forsgren@gmail.com

Inlagan skickas också med post, undertecknad.