Föreningsdokument


Överklagan provbrytning av malm vid Fäboliden – 2018-02-01

Kretsen har överklagat Länsstyrelsens beslut, 20171123, för prövning i Mark- och miljödomstolen (MMD), med anledning av bl.a. följande:

Det finns en uppenbar risk för förorening av Örån, med biflöden. Örån, med biflöden är ett Natura 2000-område, där särskild hänsyn skall tas. Vid risk för negativ påverkan i ett Natura 2000-område skall särskild prövning göras enligt miljöreglerna (MB 7 kap, §§ 28 och 29). Länsstyrelsen har undvikit att göra en sådan prövning. Därför vill vi att MMD skall pröva detta.

Provbrytning är av stor omfattning, spridning av miljöskadliga ämnen kan inte uteslutas. Vi anser att den redovisade gruvvattenreningens funktion inte är tillräckligt säkerställd. Försiktighetsprincipen bör gälla.

Örån är av stor betydelse för naturturism/friluftslivet och fritidsfisket. Naturskyddsföreningen vill inte att detta fina område blir förstört.

Lycksele kretsen / styrelsen
Gnm Torgny Forsgren, ordf.

Vill du läsa mer så KLICKA HÄR för att få se hela vår skrivelse.


Här  samlas årsberättelser stadgar och andra föreningsdokument.

Gemensamma stadgar: Riks, Läns- och Lokal-kretsar

Verksamhetsberättelse 2014 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2015 (pdf)